Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle ICT-diensten van Oxilion B.V. Deze voorwaarden gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Account: het account waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Diensten: de producten en/of diensten die Oxilion aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 4. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 5. Klant: zowel Zakelijke-Klant als Consument-Klant.
 6. Zakelijke-Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Oxilion een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Oxilion een aanbod doet. Tevens wordt bedoeld degene die met Oxilion daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 7. Consument-Klant: De natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Oxilion een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Oxilion een aanbod doet.
 8. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend Materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 9. Oxilion: Oxilion B.V. gevestigd aan de M.H. Tromplaan 52 te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08088014.
 10. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Oxilion op basis waarvan Oxilion haar Diensten levert aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 11. Resellen: het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen van de Diensten door de Klant aan haar afnemers.
 12. Schriftelijk: beschreven of bedrukt papier, alsmede e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 13. SLA: een tussen Oxilion en Klant overeengekomen Service Level Agreement, waarin specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent de kwaliteit van de Diensten van Oxilion.
 14. Toepassingen met een Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met een Verhoogd Risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.
 15. Website: de website van Oxilion, bereikbaar via het domein www.oxilion.nl, dan wel subdomeinen en andere domeinextensies die toebehoren aan Oxilion.
 16. Zaak: stoffelijk product, geleverd of te leveren door Oxilion in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voor-waarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oxilion en (de uitvoering van) de Overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn voor Oxilion alleen bindend indien en voor zover deze in overleg met Oxilion tot stand zijn gekomen en uitdrukkelijk Schriftelijk door Oxilion zijn aanvaard.
 3. Wanneer een Overeenkomst tot stand komt, erkent Klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Oxilion en Klant komt tot stand doordat Klant een offerte of ander aanbod van Oxilion aanvaardt.
 2. Klant kan tevens Diensten direct via de Website (elektronisch) aanvragen. Indien de Zakelijke-Klant een aanbod van Oxilion langs elektronische weg heeft aanvaard, dan ontstaat de Overeenkomst op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Oxilion met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Indien de Consument-Klant een aanbod van Oxilion langs elektronische weg heeft aanvaard, dan zal Oxilion langs elektronische weg haar ontvangst van de aanvaarding van de Consument-Klant bevestigen. Tot aan het moment dat Oxilion de aanvaarding van de Consument-Klant heeft bevestigd, kan de Consument-Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Oxilion niet gebonden aan een, door een potentiele Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Oxilion.
 4. Een offerte is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven.
 5. Oxilion heeft het recht een Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. een eventuele bewerkersovereenkomst;
  2. een eventuele SLA;
  3. de Overeenkomst;
  4. de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Herroepingsrecht Diensten

 1. Bij de Overeenkomst omtrent de levering van een Dienst heeft de Consument-klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Zakelijke-Klanten hebben dit recht niet.
 2. De Consument-Klant is gehouden tot vergoeding van de Diensten die zijn afgenomen in de periode tussen het aangaan van de Overeenkomst en het uitoefenen van het herroepingsrecht.
 3. Voor Diensten die volledig uitgevoerd worden binnen de voornoemde veertien dagen geldt het herroepingsrecht niet, mits de Consument-Klant heeft aangegeven de Dienst uitgevoerd te willen hebben binnen de veertien dagen en van het herroepingsrecht afziet.

Artikel 5. Levering van de Diensten

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Oxilion zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Klant is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oxilion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Oxilion worden verstrekt. Een eventuele termijn waarbinnen Oxilion de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Oxilion zijn ontvangen.
 3. Klant zal Oxilion toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Oxilion of de door Oxilion ter beschikking gestelde medewerker, redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Oxilion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 5. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Oxilion bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Oxilion daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Oxilion zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Oxilion gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Oxilion zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, kunnen in rekening worden gebracht bij Klant.
 6. Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen met een Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Klant een verzoek indienen bij Oxilion voor een maatwerk-Dienst.
 7. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Oxilion dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden niet jegens Consument-Klant, tenzij en voor zover bepalingen uit dit artikel, gezien de inhoud van de Overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, niet onredelijk bezwarend zijn jegens de Consument-Klant.
 2. Oplevering van werkzaamheden of gedeelten daarvan zal geschieden wanneer de verrichte werkzaamheden naar mening van Oxilion voldoen aan eventueel gestelde specificaties en/of geschikt is voor gebruik.
 3. Enige door Oxilion bekendgemaakte termijnen zijn slechts indicatief en zullen niet gelden als fatale levertermijnen.
 4. Indien Zakelijke-Klant niet binnen zeven dagen na oplevering het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien Consument-Klant niet binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 5. Indien Klant, binnen de voornoemde termijn, het opgeleverde afkeurt, dan zal Oxilion zich inspannen de reden van afkeuring binnen een redelijk termijn weg te nemen of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Indien Klant, na de voornoemde inspanning, het opgeleverde wederom afkeurt, dan zijn de partijen gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen. In dit geval zal Klant de door Oxilion gewerkte uren vergoeden aan Oxilion, conform het dan geldende uurtarief.

Artikel 7. Account

 1. Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Oxilion Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door identificatie- en verificatiegegevens in te voeren.
 2. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Oxilion te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 3. Zonder toestemming van Oxilion is het Klant verboden de inloggegevens voor de Diensten aan derden over te dragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de betreffende inloggegevens.

Artikel 8. Rechten van Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Oxilion ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Oxilion of diens licentiegevers.
 2. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendom. Uitsluitend indien dit expliciet in de offerte of Overeenkomst wordt vermeld, kunnen rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan Klant.
 3. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die Schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant werken of andere resultaten van de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde is niet van toepassing indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien dat Schriftelijk expliciet is overeengekomen.
 4. Indien Klant in verband met de Overeenkomst licenties van derden dient af te nemen, zal Oxilion Klant hiervan op de hoogte stellen.
 5. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 6. Het is Oxilion toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen en de Materialen van diens licentiegevers. Indien Oxilion door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 7. Indien Zakelijke-Klant licenties, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend (Microsoft) licenties, bij Oxilion afneemt, verklaart deze Klant bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier en deze te accepteren.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Oxilion zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Oxilion opgeslagen data te realiseren. Oxilion biedt echter geen garanties omtrent de beschikbaarheid van haar systemen en netwerken of de toegang tot data, tenzij anders is overeengekomen in een SLA. Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Oxilion zal zich inspannen om de door haar gebruikte software en firmware up-to-date te houden. Oxilion is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Oxilion is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Oxilion zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Oxilion. Oxilion kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Indien naar het oordeel van Oxilion een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Oxilion of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans of vergelijkbare software, is Oxilion gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 10. Gebruik, Misbruik en notice and takedown

 1. Klant zal de Diensten niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Oxilion mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Diensten.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Oxilion verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  2. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen, niet zijnde opsporingsinstanties, te helpen dergelijke Materialen te vinden;
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Klant onthoudt zich ervan overige klanten van Oxilion of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van Oxilion of derden. Het is Klant verboden processen of programma’s op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Oxilion, overige Klanten of internetgebruikers, hindert of schade toebrengt.
 4. Indien naar het oordeel van Oxilion hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Oxilion of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (D)DOS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Oxilion gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Oxilion mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Zakelijke-Klant, indien Zakelijke-Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 5. Wanneer Oxilion een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Oxilion Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Oxilion zal besluiten hoe te handelen. Oxilion zal Klant niet op de hoogte stellen van de klacht of overtreding wanneer Oxilion hiertoe niet gerechtigd is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving of instructies van opsporingsinstanties.
 6. Indien Oxilion van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Oxilion een back-up zal maken). Oxilion zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Oxilion zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 7. Oxilion is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Oxilion gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 8. Hoewel Oxilion ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Oxilion jegens een Zakelijke-Klant nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 9. Klant verstrekt hierbij Oxilion een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Oxilion verspreide Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Oxilion geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Oxilion.
 10. Indien Klant software gebruikt die aan licenties onderhevig is, is Klant ertoe gehouden deze licenties juist en volledig af te nemen. Klant overlegt, op verzoek van Oxilion, een bewijs hiervan.
 11. Schade, welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten, komt voor rekening van Klant.

Artikel 11. Dataverkeer

 1. Per maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant met betrekking tot dataverkeer. Oxilion kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, volgend contract of volgende klant, tenzij anders overeengekomen.
 3. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Oxilion achteraf het meergebruik zonder waarschuwing in rekening brengen, volgens de tarieven uit de Overeenkomst.
 4. Tegenover Zakelijke-Klanten is Oxilion niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet is overschreden.
 5. Indien er uit de aard van de Dienst niet wordt gesproken over dataverkeer en/of bandbreedte geldt een “fair use policy”. Aan de hand van de afgenomen eenheden en aantallen zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer of bandbreedte vastgesteld worden die Klant in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken.

Artikel 12. Back-ups

 1. Oxilion stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Oxilion opgeslagen data te maken.
 2. Indien de Diensten aan Klant op grond van de Overeenkomst het maken van reservekopieën van de bij Oxilion opgeslagen data omvat, zal Oxilion zich inspannen om met inachtneming van de Schriftelijk overeengekomen periodes en conform de Schriftelijk overeengekomen methode reservekopieën te maken van de bij haar in bezit zijnde data van Klant. Oxilion zal reservekopieën bewaren gedurende een Schriftelijk overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Oxilion gebruikelijke termijn.

Artikel 13. IP-adressen

 1. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van IP-adressen, zoals de Réseaux IP Européens (RIPE). Oxilion vervult bij de aanvraag van IP-adressen slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Oxilion en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Klant niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Oxilion onder een IP-adres opereren.
 3. Oxilion heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander IP-adres aan Klant toe te wijzen. Voor wijzigingen van IP-adressen gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van de Algemene Voorwaarden.
 4. Oxilion heeft het recht het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 14. Aanvraag van domeinnamen

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Oxilion vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Oxilion, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Zakelijke-Klant vrijwaart en houdt Oxilion schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Zakelijke-Klant. Oxilion is niet aansprakelijk voor het verliezen door Zakelijke-Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Oxilion. Voor Consument-Klant geldt de voornoemde vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid niet, desalniettemin is Consument-Klant zelf verantwoordelijk voor alle schade die zij veroorzaakt.
 4. Klant dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 5. Oxilion heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Zakelijke-Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Zakelijk-Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.
 6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Oxilion gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en garantie

 1. Alle Zaken die Oxilion in het kader van de Overeenkomst levert, blijven eigendom van Oxilion, tot het moment waarop Klant al zijn betaalverplichtingen jegens Oxilion deugdelijk is nagekomen.
 2. Alle door Oxilion geleverde Zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud uit het vorige lid van dit artikel vallen, mogen door Klant niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 3. Klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Oxilion veilig te stellen.
 4. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan wel daarop rechten wil vestigen of laten gelden, dan stelt Klant Oxilion daarvan direct op de hoogte.
 5. Klant geeft bij voorbaat uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Oxilion en door Oxilion aan te wijzen derden om de plaatsen, waar de eigendommen van Oxilion zich bevinden, te betreden en de Zaken terug te nemen indien Klant haar betalingsverplichting niet nakomt.
 6. Op de door Klant bij Oxilion gekochte Zaken rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant.
 7. Oxilion zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Zaken nakomen, maar verleent Klant geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
 8. De (wettelijke) garantie geldt niet:
  1. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  2. indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond;
  3. indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen;
  4. voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.
 9. Indien Oxilion gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan dient Klant Oxilion daarvoor een redelijke termijn te geven.

Artikel 16. Resellers

 1. Indien Klant de Dienst wil Resellen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Klant is gerechtigd om de Diensten te Resellen zonder de naam van Oxilion als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Klant handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Oxilion overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Oxilion is.
 3. Klant dient haar afnemers minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Oxilion Klant oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Oxilion kan verlangen dat Klant bewijs hiervan overlegt.
 4. Een niet of niet tijdig betalen van afnemers van Klant ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Oxilion.
 5. Oxilion zal uitsluitend via Klant contact zoeken met afnemers van Klant, tenzij Oxilion een dringende reden heeft om deze afnemers direct te benaderen of Klant toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van afnemers van Klant zijn in ieder geval dringende redenen. Indien Oxilion wordt gecontacteerd door een afnemer van Klant kan zij deze niet van een antwoord voorzien, tenzij deze een algemene vraag stelt waarbij slechts publiek bekende informatie wordt besproken.
 6. Klant is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s, of tekens van Oxilion te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Oxilion voor werving van afnemers door Klant. Klant mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of Diensten van Oxilion. Oxilion zal hiervoor materiaal beschikbaar stellen.
 7. Klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar afnemers doen of nalaten via de systemen of netwerken van Oxilion dan wel die van haar toeleveranciers.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant, zal Klant haar afnemers inlichten dat zij bij Oxilion terecht kunnen voor ICT-dienstverlening. Oxilion is gerechtigd Diensten te leveren aan de voornoemde afnemers indien zij Oxilion benaderen.
 9. Door het grote aantal afnemers (van verschillende Klanten) is Oxilion niet in staat om te herkennen als er een afnemer van Klant belt met de vraag om een offerte. Het doen van een aanbod aan de afnemer van Klant op diens verzoek, maakt Oxilion niet schuldig aan 7:401 BW of 6:162 BW.
 10. Zakelijke-Klant zal, bij het resellen, Oxilion vrijwaren van alle claims door de afnemers van Zakelijke-Klant. Voor Consument-Klant geldt deze vrijwaring niet, desalniettemin is Consument-Klant zelf verantwoordelijk voor alle schade die zij veroorzaakt.

Artikel 17. Prijzen

 1. Alle door Oxilion genoemde prijzen zijn in euro’s. Prijzen voor Diensten die niet aan Consument-klant worden geleverd, zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Oxilion het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Indien de Overeenkomst met een Zakelijke-Klant een duurovereenkomst betreft, is Oxilion te allen tijde gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen. Zakelijke-Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen. Indien de gehanteerde prijzen worden aangepast aan inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS, dan heeft Zakelijke-Klant geen mogelijkheid om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 4. Indien de Overeenkomst met een Consument-Klant een duurovereenkomst is, is Oxilion gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen, eerst na verloop van drie maanden vanaf het moment waarop de Overeenkomst is aangegaan. Oxilion zal de Consument-Klant ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Consument-Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, tenzij het de betreffende prijsverhoging overeenkomt met de dan meest relevante prijsindex van het CBS.
 5. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden

 1. Oxilion zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Klant. Klant heeft het recht om tegen een vergoeding facturen per post te ontvangen. Oxilion is gerechtigd om hiervoor € 2,50 per factuur in rekening te brengen. Oxilion heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 2. Als een Zakelijke-Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is een Zakelijke-Klant direct in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Voor Consumenten-Klanten gelden de wettelijke regels inzake verzuim.
 4. Wanneer betaling door de Consument-Klant na het aflopen van de in een betalingsherinnering genoemde termijn (van minimaal 14 dagen) uitblijft, is de Consument-Klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke incassokosten zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Indien een Zakelijke-Klant in verzuim is, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties:
  1. over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, of twee procent (2%) per maand als dat hoger is;
  2. Zakelijke-Klant is, in afwijking van de Wet Incassokosten, tien euro (€ 10,-) administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
  3. Zakelijke-Klant is, naast de verschuldigde bedragen, de daarop verschenen rente en eventuele herinneringskosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  4. Oxilion is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hierdoor bij de Zakelijke-Klant mocht ontstaan.
 6. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien deze in liquidatie treedt of ontbonden wordt.
 7. Oxilion is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat een Zakelijke-Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
 8. Oxilion is gerechtigd om alle soorten vorderingen op een Zakelijke-Klant te verrekenen met alle soorten vorderingen van de betreffende Zakelijke-Klant op Oxilion. Het voorgaande geldt ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. De Zakelijke-Klant is niet gerechtigd om ontvangen of verschuldigde bedragen te verrekenen.
 9. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Zakelijke-Klant. Wanneer het een Consument-Klant betreft, zal Oxilion eventuele extra kosten vooraf inzichtelijk maken alvorens meerwerk uit te voeren.
 10. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant op generlei wijze van de plichten die op haar rusten.

Artikel 19. Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan van tevoren expliciet wordt aangegeven dat het vertrouwelijk is (hierna: “Vertrouwelijke Informatie”). Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie van Oxilion, zal Klant:
  1. alle redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de Vertrouwelijke Informatie, waarbij geldt dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteert als zij voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie hanteert;
  2. de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het overeengekomen doel (de uitvoering van de Overeenkomst);
  3. de Vertrouwelijke Informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan Oxilion dan wel, nadat er een kopie van de Vertrouwelijke Informatie aan Oxilion is overgedragen en Oxilion de goede ontvangst hiervan Schriftelijk heeft bevestigd, te vernietigen;
 3. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
  1. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
  2. aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
  3. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij;
  4. in een Schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld;
  5. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde.
 4. De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 5. Indien Oxilion bij het leveren van haar Diensten persoonsgegevens verwerkt, staat Klant er jegens Oxilion voor in dat de verwerking van persoonsgegevens geen inbreuk maken op enig recht van een derde en niet onrechtmatig zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. Klant zal, voor zover vereist op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving zorgdragen voor het sluiten van een bewerkersovereenkomst tussen Klant en Oxilion.
 7. Indien een aanpassing in de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden niet jegens Consument-Klant, tenzij en voor zover bepalingen uit dit artikel, gezien de inhoud van de Overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, niet onredelijk bezwarend zijn jegens de Consument-Klant.
 2. Oxilion is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. Echter, in gevallen waarin een compensatieregeling in een eventuele SLA, die een boetebeding vormt, van toepassing is, treedt de uitkering daaronder in de plaats van vergoeding voor de werkelijke schade die door overtreding van de normen uit de SLA mocht ontstaan.
 3. De totale aansprakelijkheid van Oxilion jegens de Klant, wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, waaronder onrechtmatig handelen van Oxilion, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oxilion aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan Oxilion toegerekend kan worden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 5. Behoudens de voorgaande leden, is de aansprakelijkheid van Oxilion voor enige andere vormen van schade uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Het maximale bedrag waarvoor Oxilion aansprakelijk kan zijn, is gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar van Oxilion ter zake uitkeert.
 7. Indien de verzekeraar van Oxilion niet uitkeert, dan is het maximale bedrag waarvoor Oxilion aansprakelijk kan zijn, per gebeurtenis, dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot hetgeen Opdrachtgever onder de Overeenkomst heeft betaald aan Oxilion in de maand voorafgaande aan de maand waarin het schadetoebrengende feit zich voordeed.
 8. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- op jaarbasis.
 9. Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade:
  1. het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Oxilion;
  2. het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
 10. De aansprakelijkheid van Oxilion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Oxilion onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Oxilion ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Oxilion in staat is adequaat te reageren.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee Schriftelijk en aangetekend bij Oxilion meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant vervalt door het enkele verloop van 3 maanden nadat Klant bekend is geworden dat hij schade heeft geleden.
 12. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
 13. Zakelijke-Klant vrijwaart Oxilion voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Zakelijke-Klant. Voor Consument-Klant geldt deze vrijwaring niet, desalniettemin is Consument-Klant zelf verantwoordelijk voor alle schade die zij veroorzaakt.

Artikel 21. Overmacht

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden niet jegens Consument-Klant in zoverre dat jegens Consument-Klant de bepalingen omtrent overmacht uit de wet gelden.
 2. Oxilion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Oxilion door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Oxilion kan worden gevergd.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen of te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 22. Duur en opzegging

 1. Voor de Consument-Klant geldt dat een Overeenkomst voor onbepaalde tijd of maximaal voor de duur van 12 maanden kan worden aangegaan. Een Overeenkomst die niet voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan gedurende de initiële looptijd niet tussentijds opgezegd worden. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd zal na afloop van de looptijd steeds stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 12 maanden. Indien de Consument-Klant niet wenst dat de Overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt, dan dient de Consument-Klant de Overeenkomst tegen het einde van de initiële looptijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien een Overeenkomst eenmaal stilzwijgend is verlengd, dan is de Consument-Klant gerechtigd om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Voor de Zakelijke-Klant geldt dat de duur van de Overeenkomst zal worden vastgelegd in de Overeenkomst, tenzij een Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Indien de duur van de Overeenkomst niet is vastgesteld in de Overeenkomst, dan wordt deze geacht te zijn aangegaan voor twaalf maanden. Een Overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met een periode van twaalf maanden.
 3. Beide partijen zijn gerechtigd om een Overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Oxilion mag de Overeenkomst met een Zakelijke-Klant per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  1. Zakelijke-Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  2. Zakelijke-Klant de Algemene Voorwaarden schendt;
  3. Het faillissement van Zakelijke-Klant is aangevraagd;
  4. Zakelijke-Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  5. De activiteiten van Zakelijke-Klant worden beëindigd of geliquideerd.
 5. Voor Zakelijke-Klant geldt dat, indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, de vorderingen van Oxilion op Zakelijke-Klant onmiddellijk opeisbaar zijn. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Zakelijke-Klant, mag Zakelijke-Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Oxilion is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Zakelijke-Klant toerekenbaar is, heeft Oxilion recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Artikel 23. Exit

 1. Vanaf het moment dat de Overeenkomst is opgezegd tot aan het moment dat de Overeenkomst daadwerkelijk ten einde komt, kan de Klant een verzoek bij Oxilion indienen voor het uitleveren van data of het meewerken aan een transitie van data naar een andere dienstverlener.
 2. Met ‘data’ wordt in dit artikel enkel de data bedoeld die Klant (of de afnemers van Klant) gedurende de Overeenkomst op de, al dan niet virtuele, apparatuur van Oxilion heeft geplaatst.
 3. Tenzij het een bedreiging oplevert voor de apparatuur van Oxilion of data van andere Klanten, dan wel wanneer Oxilion een andere gegronde reden heeft om te weigeren, zal Oxilion, tegen betaling van haar gebruikelijke uurtarief, haar medewerking verlenen aan een transitie of het uitleveren van data zoals bedoeld in lid 1.
 4. Alle kosten die gepaard gaan met een transitie of het uitleveren van data, zoals bedoeld in lid 1, komen voor rekening van Klant.
 5. Een transitie of het uitleveren van data, zoals bedoeld in lid 1, zal plaatsvinden conform de instructies van Oxilion. Indien nodig, zal Klant specifieke hardware aanleveren, softwarelicenties afnemen, dan wel andere (rechts)handelingen verrichten om een transitie of het uitleveren van data, zoals bedoeld in lid 1, te kunnen bewerkstelligen.

Artikel 24. Wijzigingen

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden niet jegens Consument-Klant, tenzij en voor zover bepalingen uit dit artikel, gezien de inhoud van de Overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, niet onredelijk bezwarend zijn jegens de Consument-Klant.
 2. Oxilion is gerechtigd om de Overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden) eenzijdig aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving aan Klant. Indien Klant een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Klant hierover in overleg treden met Oxilion . Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aangepaste Overeenkomst van kracht wordt.
 3. Oxilion is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien:
  1. dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving;
  2. het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang.

  In deze gevallen is Klant niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.

Artikel 25. Slotbepalingen

 1. Op een aanbod van Oxilion en de (uitvoering van de) Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbod en/of Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Oxilion gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 4. Voor Zakelijke-Klanten geldt dat de door Oxilion ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Zakelijke-Klant.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Oxilion steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met een Zakelijke-Klant over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij en eventuele partijen met Oxilion fuseren. Tevens is Oxilion gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met een Klant over te dragen aan eventuele partijen die de onderneming van Oxilion overnemen.

ADDENDUM MICROSOFT LICENTIEVOORWAARDEN

Indien Klant Microsoft producten afneemt bij Oxilion zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Oxilion, de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

Naast de definities in de Algemene Voorwaarden van Oxilion, zijn de (met hoofdletters geschreven) termen gelijk aan de volgende definities:

1.1. Producten: door Microsoft ontwikkelde producten, waaronder maar niet beperkt tot software, media, geprinte materialen en elektronische documentatie.

1.2. Software: de Microsoft software dat is geïnstalleerd op een Apparaat, waarmee Klant de mogelijkheid verkrijgt om de Software te gebruiken.

Artikel 2. Gebruik van de producten

2.1. Oxilion zal zich inspannen om ondersteuning voor de Producten te leveren aan Klant. Klant is niet gerechtigd om ondersteuning ten aanzien van de Producten te vragen aan Microsoft.

2.2. Klant verkrijgt het recht door Oxilion verstrekte informatiedragers, Producten en bijbehorende licenties te gebruiken. Klant zal van Oxilion verkregen informatiedragers, Producten en bijbehorende licenties niet voor andere doeleinden gebruiken dan bedoeld in de Overeenkomst.

2.3. Ten aanzien van de Producten is het Klant niet toegestaan om:

 1. aanduidingen van Oxilion en/of haar licentiegevers (waaronder Microsoft) als rechthebbende op de Producten of delen daarvan te verwijderen, aan te passen of onleesbaar te maken;
 2. de broncode van de Software te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 3. wijzigingen in de Producten aan te brengen, behoudens in de gevallen waarin dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 4. de Producten te kopiëren, zonder voorafgaande toestemming van Oxilion;
 5. de Producten onder te verhuren, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden, behalve indien dit gebruik het doel van en in overeenstemming met de Overeenkomst is;
 6. de Software te gebruiken voor Toepassingen met een Verhoogd Risico.

2.4. Oxilion heeft het recht om de naam en adresgegevens van Klant ter beschikking te stellen aan Microsoft indien Microsoft daar om heeft gevraagd. Oxilion is niet gehouden om Klant van een dergelijke afgifte op de hoogte te stellen.

2.5. Klant zal iedere persoon die toegang heeft of verkrijgt tot de Software van Microsoft op de hoogte stellen van het feit dat deze Software door Microsoft in gebruik wordt gegeven en dat deze Software enkel in overeenstemming met deze Overeenkomst mag worden gebruikt.

2.6. Indien de Software lokaal wordt geïnstalleerd zal Klant, in het geval van beëindiging van deze Overeenkomst op welke wijze dan ook van Oxilion verkregen informatiedragers, Producten en de bijbehorende licenties binnen tien (10) Werkdagen retourneren aan Oxilion. Daarnaast is Klant verplicht alle kopieën op van de Software van haar apparatuur onomkeerbaar te verwijderen.

2.7. Oxilion heeft het recht een inspectie uit te voeren op de apparatuur van Klant ten behoeve van het controleren van de naleving van de verplichtingen uit dit artikel.

2.8. In aanvulling op het vorige lid geldt dat Microsoft tevens het recht heeft de inspectie uit te voeren conform de bepalingen uit Artikel 4 (Audit).

2.9. In het geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Klant, is Klant direct aansprakelijk tegenover Microsoft.

2.10. Microsoft en andere licentiegevers (waaronder Oxilion uitdrukkelijk niet verstaan) van de Software zijn in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste werking van de Software en/of de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

2.11. De Producten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten (U.S.) en zijn onderhevig aan U.S. Export Regulations. Klant zal zich te allen tijde conformeren aan de U.S. Export Administration Regulations en andere van toepassing zijnde restricties opgelegd door de U.S. Zie voor meer informatie: http://www.microsoft.com/exporting/.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom

3.1. De rechten van Intellectuele Eigendom ten aanzien van de Producten komen toe aan Microsoft. De Producten mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Microsoft, behalve in de gevallen waarin dat middels een licentie of wettelijk is toegestaan.

3.2. Het enkele bezit, de toegang tot en/of het gebruik van de Producten draagt in geen geval rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Producten over aan Klant.

Artikel 4. Audit

4.1. Oxilion heeft het recht om op ieder moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst een onderzoek in te stellen naar de vraag of Klant voldoet aan alle op haar rustende verplichtingen.

4.2. Op verzoek van Oxilion zal Klant toegang verlenen aan Oxilion of een door Oxilion aangestelde derde tot de administratie van Klant en tot alle locaties en overige informatie die van belang is om vast te kunnen stellen of Klant zich houdt aan de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Oxilion zal in dit kader geen derde aanstellen die gekwalificeerd kan worden als een directe concurrent van Klant. Klant zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan audit-onderzoeken.

4.3. Indien er overeenstemming is tussen Klant en Oxilion over een tekortkoming (afwijking) zoals geconstateerd in het audit-onderzoek, zal Klant deze tekortkoming onmiddellijk wegnemen of, waar dit niet mogelijk is, de tekortkoming wegnemen binnen een termijn die redelijk is op grond van de urgentie van de geconstateerde tekortkoming.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. In afwijking van hetgeen in de Algemene Voorwaarden van Oxilion is bepaald, zullen geschillen met betrekking tot artikel 2 lid 11 (Gebruik van de Producten) onder toepassing van de U.S. Export Regulations en andere van toepassing zijnde restricties opgelegd door de U.S., worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.